Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru a Kupujúci je povinný vady tovaru bezodkladne reklamovať u Predávajúceho. 
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto VOP. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru u Predávajúceho. 
 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u Predávajúceho svoje nároky zo záruky len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený v internetovom obchode Predávajúceho. 
 1. Kupujúci je povinný vykonať pri prevzatí tovaru prehliadku tovaru podľa článku V. VOP, pričom ak tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád nezistených pri tejto prehliadke len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. 
 1. Počas plynutia záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu Predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o kúpe. 
 1. Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebieteľa uplatniť reklamáciu u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť alebo priamo u Predávajúceho. Určenou osobou je Ing.Petra Palášthyová, Kysihýbelská 1803/2A, Banská Štiavnica, email: info@palast.sk (ďalej ako „určená osoba“). 
 1. Deň uplatnenia reklamácie ja zároveň dňom začatia reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla Predávajúceho najneskôr pri uplatnení reklamácie, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak. 
 1. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady. 
 1. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, a to vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, pritom je povinný v potvrdení označiť vady tovaru a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď a ak to nie je možné, musí sa potvrdenie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

10.Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia    § 622 a§ 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O spôsobe určenia reklamácie je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, alebo

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

 12. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť nároky z vád, o ktorých bol Predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený alebo o ktorých musel vedieť s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá.

 

13. Nárok Kupujúceho z vád zaniká:

 a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva tovaru alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou eletrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) zásahom neoprávnenej osoby.

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ustanovenia § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ustanovenia § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:    ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Reklamačný protokol (PDF)