Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný z vašej objednávky ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, poštou i elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky , na  e-mail:  [info@palast.sk ]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme späť na váš e-mail. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy,  ktorý nájdete tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 

Poučenie o zaslaní tovaru

Tovar nám zašlite späť alebo ho odovzdajte na adrese sídla našej firmy a to Junior Asistentovi obchodu uvedeného v kontaktných osobách na našej internetovej stránke v sekcii kontaktné osoby  a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Ak tovar vrátite späť na adresu firmy osobne, prosím urobte tak v pracovnej dobe uvedenej na portáli www.palast.sk  v sekcii  kontaktné údaje.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 Zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla  zaobchádzaním s iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“ Tovar na vlastné náklady uvedie do pôvodného stavu.